Dėstytojo tinklalapis

Publikacijos

Doc. dr. Nijolės Aukštuolytės

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

MRU
MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS
STUDIJŲ LITERATŪRA
MOKOMOSIOS KNYGOS
1. Aukštuolytė, Nijolė. Filosofija. I dalis : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Filosofijos ir kultūrologijos katedra. 2-oji laida. Kaunas : Technologija, 2008. 121 p. ISBN 9955251131. [M.kr. 01H]
STRAIPSNIAI
Straipsniai Web of Science (WoS) ir Scopus duomenų bazėse
1. Aukštuolytė, Nijolė. Daiktų ir vardų santykio filosofinė refleksija antikoje // Problemos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2005, t. 68, p. 51-62. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); The Philosopher’s Index] [M.kr. 01H] [SJR(2005): 0,100]
2. Aukštuolytė, Nijolė. Tinkamo pasaulio reprezentavimo problema Ludwigo Wittgensteino filosofijoje // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 62 (sausis – kovas), p. 45-53. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); The Philosopher’s Index; CEEOL; Scopus] [M.kr. 01H]
3. Aukštuolytė, Nijolė. Matematinės mokslo kalbos paradigmos formavimasis epistemologiniuose tyrimuose // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, [Nr.] 76, p. 69-81. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete] [M.kr. 01H] [SNIP(2013): 0,085; IPP(2013): 0,009; SJR(2013): 0,150]
Straipsniai ir konferencijų pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes
1. Aukštuolytė, Nijolė. Pažinimo turinio matematizavimas ir universalios kalbos idėja // Problemos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 1998, T. 52, p. 68-73. [The Philosopher’s Index] [M.kr. 01H]
2. Aukštuolytė, Nijolė. Loginių žinojimo pagrindų analizė G. Frege’s filosofijoje // Problemos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2000, t. 58, p. 91-98. [ISI Master Journal List] [M.kr. 01H]
3. Aukštuolytė, Nijolė. Mito kalba kaip pasaulio įvaldymo būdas // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2006, Nr. 48, p. 57-62. [The Philosopher’s Index; CEEOL] [M.kr. 01H]
4. Aukštuolytė, Nijolė. Asmens laisvė ir visuomenės saugumas : filosofinis aspektas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 223-228. [CEPOL Research and Science Database] [M.kr. 07S, 01H]
Straipsniai leidiniuose su tarptautine redkolegija, įtrauktuose į tarptautines DB
1. Aukštuolytė, Nijolė. Savižudybė kaip žmogaus apsisprendimo aktas ir jį sąlygojantys veiksniai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 34-44. [EBSCO] [M.kr. 06S, 01H]
2. Aukštuolytė, Nijolė. The interrelationship between the mathematization of science and the idea of universal formal language of science // European scientific journal. Kočani : European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. Vol. 10, no. 12 (2014), p. 442-452. [IndexCopernicus; ProQuest; Academic OneFile; Aerospace & High Technology Database] [M.kr. 01H]
3. Aukštuolytė, Nijolė. Word as a tool for world creation at the turn of pre-theoretical to theoretical thinking // International journal of philosophy and theology. New York : American Research Institute for Policy Development. ISSN 2333-5750. 2014, vol. 2, no. 2, p. 23-32. [ProQuest; OCLC] [M.kr. 01H]
Straipsniai užsienio recenzuojamuose leidiniuose
1. Aukštuolytė, Nijolė. Język – žrodlo blędow i odkryč filozoficznych (Analiza filozofii L. Wittgensteina) // Jak možliwa jest filozofia organizacji? Zabrze : Stowarzyszenie na rzecz rozvoju nauki Polskiej, 2006. ISBN 8391383563. p. 298-307. [M.kr. 01H]
Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose
1. Aukštuolytė, Nijolė. Kalbos vieta kultūroje // Kultūra ir visuomenė : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. D. 1, Filosofija ir kultūra. Kaunas : Technologija, 1996. ISBN 9986133661. p. 76-82. [M.kr. 01H]
2. Aukštuolytė, Nijolė. Žinojimo raidos kalbinis aspektas // Terminologija ir dabartis : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1997. ISBN 9986134994. p. 20-24. [M.kr. 04H]
3. Aukštuolytė, Nijolė. Redukcionizmas ir filosofijos moksliškumo problema // Filosofija : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1997. ISBN 9986135087. p. 17-23. [M.kr. 01H]
4. Aukštuolytė, Nijolė. Matematikos mokslo formavimosi filosofinės prielaidos // Humanistica : Filosofija. Mokslotyra. Etika. Estetika. Menotyra. Religijotyra. Kultūrologija. Istorija. Filologija. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-5628. 1998, Nr. 2, p. 22-25. [M.kr. 01H]
5. Aukštuolytė, Nijolė. Laisvės turinio suvokimo tyrimas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 36-42. [M.kr. 01H]
6. Aukštuolytė, Nijolė. Profesinių lūkesčių ir studijų programos pasirinkimo sąveika // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 40-48. [M.kr. 07S]
7. Aukštuolytė, Nijolė. Viešojo saugumo fakulteto studentų nuostatos ir pasirengimas filosofijos dalyko studijoms // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 41-50. [M.kr. 07S]
8. Aukštuolytė, Nijolė. Kalbos loginės struktūros paieškos senovės graikų filosofijoje // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859. p. 44-50. [M.kr. 01H]
Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos konferencijų medžiagoje
1. Aukštuolytė, Nijolė. Žodžio galia ir “tikroviškumas” archainėse kultūrose // Mokslas kultūros kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 1999 m. birželio 4. Kaunas : Technologija, 1999. p. 144-145. [M.kr. 01H]
2. Aukštuolytė, Nijolė. Individualaus poreikio filosofinei refleksijai įtaka mokymosi efektyvumui // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific – Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. – 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010, [Nr.] 2, p. 31-35. [M.kr. 01H]
3. Aukštuolytė, Nijolė. Asmens laisvės ribų klausimas // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos “Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos” pranešimų rinkinys (1) = Security of society in the global context : the annual international scientific – practical conference “Topicalities of ensurance of public securyti” : conference proceedings (1), 2010 06 28 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. – 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010, [Nr.] 1, p. 17-20. [M.kr. 01H]
Tezės recenzuojamoje konferencijų medžiagoje
1. Aukštuolytė, Nijolė. The linguistic reconstruction of the world in myth and science // The world is composed of stories. The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. P. 5-6. [M.kr. 01H]
2. Aukštuolytė, Nijolė. Ludwig Wittgenstein as the most important philosophical figure in the juncture of logicism and functionalism // Philosophy as inquiry and way of life : XXIII World Congress of Philosophy, Athens 04-10 August 2013 : abstracts. Athens : Greek Philosophical Society, 2013. P. 41. [M.kr. 01H]
Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje
1. Aukštuolytė, Nijolė. Filosofijos istorijos vaidmuo dėstant filosofijos įvadą // Socialiniai ir humanitariniai mokslai aukštojoje nehumanitarinėje mokykloje : mokslinės metodinės konferencijos tezės / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1992. p. 47-48. [M.kr. 01H]
2. Aukštuolytė, Nijolė. Mokslo kalba: universalumo ir funkcionalumo lygmenys // Kultūra: bendroji ir tautiškoji = Culture: universal and national : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas, Socialinių ir humanitartinių mokslų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Technologija, 1994. p. 35. [M.kr. 01H]
3. Aukštuolytė, Nijolė. Matematika kaip universalus mokslo metodas ir universali mokslo kalba // Kultūros tyrinėjimai : mokslinės tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. | Kaunas : Technologija, 1995. ISBN 9986132495. p. 28-31. [M.kr. 01H]
4. Aukštuolytė, Nijolė. Loginio matematikos pagrindimo pradmenys senovės Graikijoje // Žmogaus technologinės veiklos filosofiniai aspektai : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 1998 m. birželio 5 d. Kaunas : Technologija, 1998. p. 25-26. [M.kr. 01H]

STUDIJŲ LITERATŪRA

MOKOMOSIOS KNYGOS

1. Aukštuolytė, Nijolė. Filosofija. I dalis : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Filosofijos ir kultūrologijos katedra. 2-oji laida. Kaunas : Technologija, 2008. 121 p. ISBN 9955251131. [M.kr. 01H]

STRAIPSNIAI

Straipsniai Web of Science (WoS) ir Scopus duomenų bazėse

1. Aukštuolytė, Nijolė. Daiktų ir vardų santykio filosofinė refleksija antikoje // Problemos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2005, t. 68, p. 51-62. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); The Philosopher’s Index] [M.kr. 01H] [SJR(2005): 0,100]

2. Aukštuolytė, Nijolė. Tinkamo pasaulio reprezentavimo problema Ludwigo Wittgensteino filosofijoje // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 62 (sausis – kovas), p. 45-53. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); The Philosopher’s Index; CEEOL; Scopus] [M.kr. 01H]

3. Aukštuolytė, Nijolė. Matematinės mokslo kalbos paradigmos formavimasis epistemologiniuose tyrimuose // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, [Nr.] 76, p. 69-81. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete] [M.kr. 01H] [SNIP(2013): 0,085; IPP(2013): 0,009; SJR(2013): 0,150]

Straipsniai ir konferencijų pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

1. Aukštuolytė, Nijolė. Pažinimo turinio matematizavimas ir universalios kalbos idėja // Problemos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 1998, T. 52, p. 68-73. [The Philosopher’s Index] [M.kr. 01H]

2. Aukštuolytė, Nijolė. Loginių žinojimo pagrindų analizė G. Frege’s filosofijoje // Problemos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2000, t. 58, p. 91-98. [ISI Master Journal List] [M.kr. 01H]

3. Aukštuolytė, Nijolė. Mito kalba kaip pasaulio įvaldymo būdas // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2006, Nr. 48, p. 57-62. [The Philosopher’s Index; CEEOL] [M.kr. 01H]

4. Aukštuolytė, Nijolė. Asmens laisvė ir visuomenės saugumas : filosofinis aspektas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 223-228. [CEPOL Research and Science Database] [M.kr. 07S, 01H]

Straipsniai leidiniuose su tarptautine redkolegija, įtrauktuose į tarptautines DB

1. Aukštuolytė, Nijolė. Savižudybė kaip žmogaus apsisprendimo aktas ir jį sąlygojantys veiksniai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 34-44. [EBSCO] [M.kr. 06S, 01H]

2. Aukštuolytė, Nijolė. The interrelationship between the mathematization of science and the idea of universal formal language of science // European scientific journal. Kočani : European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. Vol. 10, no. 12 (2014), p. 442-452. [IndexCopernicus; ProQuest; Academic OneFile; Aerospace & High Technology Database] [M.kr. 01H]

3. Aukštuolytė, Nijolė. Word as a tool for world creation at the turn of pre-theoretical to theoretical thinking // International journal of philosophy and theology. New York : American Research Institute for Policy Development. ISSN 2333-5750. 2014, vol. 2, no. 2, p. 23-32. [ProQuest; OCLC] [M.kr. 01H]

Straipsniai užsienio recenzuojamuose leidiniuose

1. Aukštuolytė, Nijolė. Język – žrodlo blędow i odkryč filozoficznych (Analiza filozofii L. Wittgensteina) // Jak možliwa jest filozofia organizacji? Zabrze : Stowarzyszenie na rzecz rozvoju nauki Polskiej, 2006. ISBN 8391383563. p. 298-307. [M.kr. 01H]

Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose

1. Aukštuolytė, Nijolė. Kalbos vieta kultūroje // Kultūra ir visuomenė : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. D. 1, Filosofija ir kultūra. Kaunas : Technologija, 1996. ISBN 9986133661. p. 76-82. [M.kr. 01H]

2. Aukštuolytė, Nijolė. Žinojimo raidos kalbinis aspektas // Terminologija ir dabartis : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1997. ISBN 9986134994. p. 20-24. [M.kr. 04H]

3. Aukštuolytė, Nijolė. Redukcionizmas ir filosofijos moksliškumo problema // Filosofija : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1997. ISBN 9986135087. p. 17-23. [M.kr. 01H]

4. Aukštuolytė, Nijolė. Matematikos mokslo formavimosi filosofinės prielaidos // Humanistica : Filosofija. Mokslotyra. Etika. Estetika. Menotyra. Religijotyra. Kultūrologija. Istorija. Filologija. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-5628. 1998, Nr. 2, p. 22-25. [M.kr. 01H]

5. Aukštuolytė, Nijolė. Laisvės turinio suvokimo tyrimas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 36-42. [M.kr. 01H]

6. Aukštuolytė, Nijolė. Profesinių lūkesčių ir studijų programos pasirinkimo sąveika // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 40-48. [M.kr. 07S]

7. Aukštuolytė, Nijolė. Viešojo saugumo fakulteto studentų nuostatos ir pasirengimas filosofijos dalyko studijoms // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 41-50. [M.kr. 07S]

8. Aukštuolytė, Nijolė. Kalbos loginės struktūros paieškos senovės graikų filosofijoje // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859. p. 44-50. [M.kr. 01H]

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos konferencijų medžiagoje

1. Aukštuolytė, Nijolė. Žodžio galia ir “tikroviškumas” archainėse kultūrose // Mokslas kultūros kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 1999 m. birželio 4. Kaunas : Technologija, 1999. p. 144-145. [M.kr. 01H]

2. Aukštuolytė, Nijolė. Individualaus poreikio filosofinei refleksijai įtaka mokymosi efektyvumui // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific – Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. – 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010, [Nr.] 2, p. 31-35. [M.kr. 01H]

3. Aukštuolytė, Nijolė. Asmens laisvės ribų klausimas // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos “Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos” pranešimų rinkinys (1) = Security of society in the global context : the annual international scientific – practical conference “Topicalities of ensurance of public securyti” : conference proceedings (1), 2010 06 28 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. – 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010, [Nr.] 1, p. 17-20. [M.kr. 01H]

Tezės recenzuojamoje konferencijų medžiagoje

1. Aukštuolytė, Nijolė. The linguistic reconstruction of the world in myth and science // The world is composed of stories. The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. P. 5-6. [M.kr. 01H]

2. Aukštuolytė, Nijolė. Ludwig Wittgenstein as the most important philosophical figure in the juncture of logicism and functionalism // Philosophy as inquiry and way of life : XXIII World Congress of Philosophy, Athens 04-10 August 2013 : abstracts. Athens : Greek Philosophical Society, 2013. P. 41. [M.kr. 01H]

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

1. Aukštuolytė, Nijolė. Filosofijos istorijos vaidmuo dėstant filosofijos įvadą // Socialiniai ir humanitariniai mokslai aukštojoje nehumanitarinėje mokykloje : mokslinės metodinės konferencijos tezės / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1992. p. 47-48. [M.kr. 01H]

2. Aukštuolytė, Nijolė. Mokslo kalba: universalumo ir funkcionalumo lygmenys // Kultūra: bendroji ir tautiškoji = Culture: universal and national : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas, Socialinių ir humanitartinių mokslų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Technologija, 1994. p. 35. [M.kr. 01H]

3. Aukštuolytė, Nijolė. Matematika kaip universalus mokslo metodas ir universali mokslo kalba // Kultūros tyrinėjimai : mokslinės tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. | Kaunas : Technologija, 1995. ISBN 9986132495. p. 28-31. [M.kr. 01H]

4. Aukštuolytė, Nijolė. Loginio matematikos pagrindimo pradmenys senovės Graikijoje // Žmogaus technologinės veiklos filosofiniai aspektai : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 1998 m. birželio 5 d. Kaunas : Technologija, 1998. p. 25-26. [M.kr. 01H]